,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim"

Archiwum » Rok 2013 » ,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim"

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie zakwalifikowała się do udziału w Projekcie ,,Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim" współfinansowanym  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu  oświaty. Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie szkół.  

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu:

  1. Wspomaganie jest adresowane do szkół, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor  czy nauczyciele.  Oznacza to, że poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożony, wieloaspektowy system (organizacja).
  2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie - nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. Wynikająca z tego filozofia współpracy pomiędzy system wspomagania a szkołami kładzie nacisk na podmiotową, autonomiczną rolę szkoły                                  i współtworzenia przez nią wszystkich planów działań.
  3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszystkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły jest rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb.
  4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. Każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły jest elementem rocznego planu wypracowanego przez dyrektora szkoły i rad pedagogicznych na bazie zdiagnozowanych potrzeb placówki.

Głównym zadaniem stojącym przed organizatorem wspomagania będzie zatem inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie projektu rozwojowego czy, inaczej mówiąc, rocznego planu wspomagania szkoły w określonym aspekcie jej działalności. Plan ten będzie służyć wprowadzeniu zmian, które przyczynią się do poprawy jakości działania szkoły i doskonalenia kompetencji osób w niej pracujących. Zadanie to może nie być łatwe - ludzie i instytucje niechętnie się zmieniają. Jednak wspólne diagnozowanie potrzeb, wsparcie otrzymywane w procesie przekładania na rzeczywistość szkolną wiedzy i umiejętności nabytych w różnych formach doskonalenia oraz wplecenie działań rozwojowych w życie szkoły w jak najmniej inwazyjny sposób - to wszystko powinno przyczynić się do zmniejszenia obaw związanych ze zmianą i ułatwić społeczności szkolnej odniesienie sukcesu. W celu doprecyzowania rocznego planu wspomagania dyrektor szkoły powoła zespół wewnątrzszkolny. Prace tego zespołu będą koordynowane przez zewnętrznego konsultanta: szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE).

Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole rocznego planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli (dyrektorów) z różnych szkół, ale z obszaru jednego powiatu. Sieć będzie formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzenia kompetencji w trakcie regularnych spotkań (trzy do pięciu w roku szkolnym, optymalnie co dwa miesiące) oraz poprzez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się  koordynator sieci.

 

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                              im. Jana Pawła II w Gierałtowie

                                        Piotr Fedorowicz